Здравствена заштита

Здравствена заштита

Право на здравствена заштита имаат корисниците на:
• корисник на гарантирана минимална помош, кое е лице неспособно за работа,
• корисник на надоместок заради попреченост,
• корисник на надоместок за помош и нега од друго лице,
• лице со статус на признаен бегалец и лице под супсидијарна заштита,
• корисници на вон-семејна заштита,
• лице-жртва на семејно насилство за кое се презема мерка на заштита согласно со прописите од областа за превенција, спречување и заштита од семејно насилство и
• лице-жртва на трговија со луѓе.
Корисниците остваруваат право на здравствена заштита, само доколку не можат да се стекнат со осигурување по друг основ.