featured

Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на денешната Осма седница одржа Јавна расправа на тема: Поддршка при имплементација на социјални политики, мерки и буџет за еднородителски семејства. Јавната расправа се одржа во соработка со Клубот на пратенички, а на иницијатива на Граѓанската организација за...

„Жените можат!“ е проект кој таргетира и вклучува жени, девојки и девојчиња од ситегенерации, и деца на жените-мајки, кои се интересираат за креативно практицирање наженско културано и социјално, интердисциплинарно самојакнење. По серијата работилници со експертки од разни области за неформална едукација со родова димензија, на...