101 Приказна за 8ми Март

Кликнете за да ги разгледате приказните

Јавно гласило на здружението за родова еднаквост ЕДНА МОЖЕ! Скопје

За нас

Здружението за родова еднаквост ЕДНА МОЖЕ! Скопје
е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на сите граѓанки и
граѓани,самостојно формирано со слободно здружување на сите за заштита и усогласување на
своите интереси и уверувања за унапредување на родовата еднаквост и женските права,
граѓанското општество и локалните заедници, како и заради вршење на дејности и активности
за поттикнување на моралните вредности, зајакнување на меѓуетнички односи и економски
развој во на територијата на Македонија и пошироко, а во согласност со Уставот и Законот.

Услуги

Правна поддршка

Психо-социјална

Обуки

Истражувања

Кампањи

Семинари

.