Додаток за домување

Додаток за домување

Правото на додаток за домување се обезбедува на материјално и станбено необезбедени лица. Материјално необезбедено лице e:

  • корисник на гарантирана минимална помош и
  • лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и без родителска грижа, односно и по престанување на старателството, а најмногу до 26 годишна возраст.
    Начинот на остварување на правото на додаток за домување за корисници на гарантирана минимална помош ги определува советот на општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, а за лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и без родителска грижа, образецот на барањето, потребната документација и начинот на остварување на правото на додаток за домување ги пропишува министерот. Средствата за остварување на правото на додаток за домување се обезбедуваат од буџетот на општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, односно од Буџетот на Република Северна Македонија. Средствата за остварување на правото на додаток за домување може да се обезбедат и преку донации, кредити и слично.

Образец за Додаток за домување

Превземено преку Министерство за труд и социјална политика