Компилација Мегафон – 1

Компилација Мегафон – 1

Наслов:
КОМПИЛАЦИЈА МЕГАФОН – 1, Анонимна реалност/дојави на еднородителски семејства и на самохрани мајки во Република Северна Македонија, 2021

Издавачи:
Здружение за родова еднаквост и унапредување на права на еднородителски семејства Една може! – Скопје и Сојузот на здруженија на граѓани Mрежа за родова еднаквост, спречување на насилство, борба против дискриминација и залагање за подобрување на статусот на самохраните родители „ЈУНАЈТЕДФЕМ“.

За издавачот:
Дороти Пачкова, Претседатела
Авторка:
М-р Дороти Пачкова, Родова експертка

Истражувачки тим:
Дороти Пачкова
Елена Божиновска

Графичко обликување:

Елена Божиновска , Викторија Ѓеоргиевска

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје CIP ПАЧКОВА, Дороти

КОМПИЛАЦИЈА МЕГАФОН – 1: Анонимна реалност/дојави на еднородителски семејства и самохрани мајки во Р.С. Македонија /
(Авторка: Дороти Пачкова). – Скопје: Здружение за родова еднаквост и унапредување на права на еднородителски семејства Една може!, Сојузот на здруженија на граѓани Mрежа за родова еднаквост, спречување на насилство, борба против дискриминација и залагање за подобрување на статусот на самохраните родители „ЈУНАЈТЕДФЕМ“ 2021. стр.68;

ISBN-13 EAN978-608-4988-00-7 – Сојузот на здруженија на граѓани Mрежа за родова еднаквост, спречување на насилство, борба против дискриминација и залагање за подобрување на статусот на самохраните родители „ЈУНАЈТЕДФЕМ“

ISBN-10 ISBN-13 EAN 608-66274-1-X 978-608-66274-1-6 9786086627416 – Здружение зародова еднаквост и унапредување на права на еднородителски семејства Една може!

Оваа публикација е изготвена од страна на ЈунајтедФем и Една може!
Годишниот план за работа на Една може! е поддржан од Цивика мобилитас.
Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на организациите Една може! – Скопје и ЈУНАЈТЕДФЕМ, и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика мобилитас. Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат.

Дороти Пачкова
КОМПИЛАЦИЈА МЕГАФОН – 1: Анонимна реалност/дојави на еднородителски
семејства и самохрани мајки во Република Северна Македонија