Јавен повик до граѓански организации за членство

Јавен повик до граѓански организации за членство

Јавен повик до граѓански организации за членство во Mрежа за родова еднаквост, спречување на насилство, борба против дискриминација и залагање за подобрување на статусот на самохраните родители ,,ЈУНАЈТЕДФЕМ”- Скопје

Здружението за родова еднаквост Една Може!- Скопје, по повод 5 годишнина од официјално постоење, формира Сојуз на здруженија- Mрежа за родова еднаквост, спречување на насилство, борба против дискриминација и залагање за подобрување на статусот на самохраните родители ,,ЈУНАЈТЕДФЕМ”- Скопје.

Со овој повик се покануваат сите заинтересирани граѓански организации формирани согласно Законот за здруженија и фондации и сите правни лица кои ги исполнуваат условите, да учествуваат во работата на Мрежата.

Цел на Мрежата е: Да ги здружи и поврзува организациите од различни профили поради размена на мислења, информации, идеи, знаења и искуство, како и поттикнување, организирање и помагање на активности од областа на родовата еднаквост, насилство, дискриминација и засегнатите еднородителски семејства, со акцент на самохраните мајки.
Визијата е: Да ги здружи и поврзува организациите од различни профили поради размена на мислења, информации, идеи, знаења и искуство, како и поттикнување, организирање и помагање на активности од областа на родовата еднаквост, насилство, дискриминација и засегнатите жени и девојки од мултиплицирано дискриминирани групи, со акцент на еднородителски семејства,односно самохрани мајки.
Мисијата е: Да работи на ефективна промоција и поддршка во остварување на правата на сите граѓани/ки така што, секој граѓанин/ка на територијата на Р. С. М., кој/а има интереси за унапредување кон постигнување на целите областа на родовата еднаквост, насилство, дискримација и засегнатите жени и девојки од мултиплицирано дискриминирани групи, со акцент на еднородителски семејства,односно самохрани мајки.


Задачи на Мрежата се:
• Воспоставување на системот и развој на Мрежата
• Изработка на развојна стратегија и програма за развој на Мрежата
• Влијанието на Мрежата врз националните политики
• Актуелизирање на проблемите со родова еднаквост, насилство, дискриминација и еднородителските семејства,особено самохраните мајки, жени и деца
• Зајакнување на внатрешните капацитети и координирано делување на Мрежата.
• Конзистентно да ги насочи и планира помошта и подршката која ќе ја остварува во рамки на програмските активности
• Да подржи раст на сопствените ресурси во подрачјата каде ќе дејствува и проектите во кои ќе се вклучи.
• Обука на различни нивоа и слушатели (обука и едукација на возрасни; техничка и стручна едукација, претприемништво итн), а особено на стручни тимови кај членките на мрежата
• Развивање на меѓународна ( регионална ) соработка
• Да се обезбеди интердисциплинарност во стратегиите за општествено функционирање, мултисекторско, кросдисциплинарно и во секоја сфера хуманистичко уметничко, со трансверзалното прашање за родова еднаквост
• Да обезбеди инклузивно, еднакво и квалитетно образование за сите и да промовира можности за учење во сите стадиуми на животот
• Да постигне родова еднаквост и да ги зајакне сите жени и девојки кон борбата против насилството и дискриминацијата
• Градење на капацитетите на мрежата врз основа на претходно утврдени потреби на членките
• Креирање на механизми за координирање меѓу членовите поради подобрување на услугите
• Превентивни активности – кампањи, едукативни трибини за пошироката јавност, актуелизирање на законска регулатива итн.
• Предлог на изработка на нова и измена на веќе постоечки законски решенија
• Мрежата ќе нуди директни сервиси кон жртви од насилство и дискриминација, еднородителските семејства ( засолништа, бесплатна правна помош, психо-социјална помош, донации итн.)
• Социјална и правна помош
• Унапредување на родовата еднаквост при донесувањето на одлуките, а воедно и антидискриминација и борбата против насилство
• Имплементација на активните мерки за долгорочно вработување на жените и девојките и нивно имплементирање во јавен сектор
• Зајакнување на капацитетот на социјалните центри

Зачленувањето во Мрежата се врши со потполнет и скениран образец за членство, испратено електронски на меил: onecan.desk@gmail.com


Leave a Reply

Your email address will not be published.